《中华字经》全文阅读

作者: 上传时间:2018-01-06 17:10:00 浏览量: 返回列表 收藏

“只学一篇韵文便识天下汉字”这句话说的似乎大了,但事实的确如此郑州大学郭保华教授用三年多的时间将4000汉字著成一篇韵文《中华字经》全文共一千句,用字4000无一字相重,涵盖了百科又韵语成章,高难度的写作换来了识字教材的全方位突破,小学6年的识字量,二个半月就可完成。
《中华字经》是教育部语言文字应用研究所的“快速识字,提前阅读”课题的最新科研成果。该成果被立项为全国教育科学规划“十五”研究课题,题目是“传统文化教育的现代价值研究与创新实践”。《中华字经》及配套教材均为该成果的具体转化并被教育部语用所语言教学研究室作为“快速识字、提前阅读特种教材”向全国及海外推广,是中国侨联指定的海外华人学习的汉语教材。
《中华字经》是一种超级识字教材,以四字一句、分门别类、字不重用、韵语连篇的方法编撰而成。全文收录汉字4000个,涵盖了国家教育部、国家语委联合颁布的常用汉字和HSK考试大纲规定的四级汉字。集识字、组词、习韵、正音、学知于一体,可使普通儿童学习4-6个月掌握一生常用的全部汉字,并经教育部语言文字研究所实验基地、多家幼儿园所验证,经公证处公证,5岁儿童4个月学完《中华字经》,巩固率为74.6%,即2984个字,提高现有识字速度的15-20倍。
 
Zhōng huázìjīng
中华字经
dìyībùfēn
第一部分
qián kūn yǒu xùyǔzhòu wújiāng xīng chén mìbùdǒu bǐng zhǐháng
乾坤有序,宇宙无疆,星辰密布,斗柄指航。
zhòu bái yèhēi rìmíng yuèliàng fēng chíxuěwǔdiàn shǎn léi xiǎng
昼白夜黑,日明月亮,风驰雪舞,电闪雷响。
yún téng zhìyǔlùjiéchén shuāng hóng níxiáhuīwùchén báo jiàng
云腾致雨,露结晨霜,虹霓霞辉,雾沉雹降。
chūn shēng xiàzhǎng qiūshōu dōng cáng shílìng yīng hòu hán lái shǔwǎng
春生夏长,秋收冬藏,时令应候,寒来暑往。
yuǎn gǔhóng huāng hǎi tián cāng sāng lùdìpiāo yíbǎn kuài pèng zhuàng
远古洪荒,海田沧桑,陆地漂移,板块碰撞。
shān yuèwēiéhúpōdàng yàng zhíbèi kuàng yědǎo sāwāng yáng
山岳巍峨,湖泊荡漾,植被旷野,岛撒汪洋。
bīng chuān dòng tǔshāmòwòrǎng mùfēng shùsēn yán duōtān guǎng
冰川冻土,沙漠沃壤,木丰树森,岩多滩广。
niǎo fēi shòu zǒu lín qián yǔxiáng jìng tài héxiéwùzhǒngān xiáng
鸟飞兽走,鳞潜羽翔,境态和谐,物种安详。
xíng fēn shàng xiàdào héyīn yáng yōu míng yǎo miǎo tiān tǐzhùzhāng
形分上下,道合阴阳,幽冥杳渺,天体著彰。
níng qìwéi jīng jùnéng yǐchǎng suōnóngér zhìjīwēi xiǎn liàng
凝气为精,聚能以场,缩浓而质,积微显量。
huàjùhuàn xūhuǎng hūchéng xiàng qiáng gùlíng ruòróu yìzhìgāng
化巨幻虚,恍惚成象,强固凌弱,柔亦制刚。
zhōng jíbìfǎn cún xīng qūwáng sèkōng lún huídòng jìng héng cháng
终极必反,存兴趋亡,色空轮回,动静恒常。
wéi shízhòng míng yīlǐwàn fāng fùmǔdiēniáng méi chǐnán wàng
唯实众名,一理万方,父母爹娘,没齿难忘。
xiōng dìjiěmèi wēi kùn zhùbāng gūyíshūjiùqīn qi hùfǎng
兄弟姐妹,危困助帮,姑姨叔舅,亲戚互访。
zhínán guīshǎo bǔyùzhuózhuàng fūqīxiāng jìng mèng yìzāo kāng
侄男闺少,哺育茁壮,夫妻相敬,梦忆糟糠。
géwūlín shěyùshìqiān liàng bógōng yùpócíxiào shàn yǎng
隔屋邻舍,遇事谦谅,伯公妪婆,慈孝赡养。
zūn péng lǐyǒu rén yìjūn láng yán huángèr dìyáo shùn shàn ràng
尊朋礼友,仁义君郎,炎黄二帝,尧舜禅让。
yǔqǐshìxímièjiéshāng tāng zhōu wǔfázhòu hòu liègèbāng
禹启世袭,灭桀商汤,周武伐纣,侯列各邦。
qín huáng jíquán hàn liúchǔxiàng dǐng lìgējùluàn jìn bāwáng
秦皇集权,汉刘楚项,鼎立割据,乱晋八王。
nán běi duìzhìfǔxiǔsuíyáng zhēn guān zhèng yào wǔdài xùtáng
南北对峙,腐朽隋炀,贞观政要,五代续唐。
chén qiáo bīng biàn chǐrǔjìng kāng yēlǜwán yán yuán jiàn sòng jiāng
陈桥兵变,耻辱靖康,耶律完颜,元建宋僵。
zhōng lítài zǔchóng zhēn diào sàng qīng jūn rùguān dàchén zhùcáng
钟离太祖,崇祯吊丧,清军入关,大臣驻藏。
fěn suìpàn zhuólíyùshèjiāng tái wān fùguīshǒu wèi biān fáng
粉碎叛卓,犁域设将,台湾复归,守卫边防。
yāpiàn zhàn zhēng yīng zhàn xiāng gǎng wùxūwéi xīn shèhuìgǎi liáng
鸦片战争,英占香港,戊戌维新,社会改良。
xīn hài gémìng sūn wén sīxiǎng lián méng kàng wōguógòng liǎng dǎng
辛亥革命,孙文思想,联盟抗倭,国共两党。
dìng dūjīng shīrén mín jiěfàng zhūzǐbǎi jiākǒng mèng lǎo zhuāng
定都京师,人民解放,诸子百家,孔孟老庄。
biǎn quèlíng yīlǔbān qiǎo jiàng luópán xiāo yào zhēn jiǔliáo shāng
扁鹊灵医,鲁班巧匠,罗盘硝药,针灸疗伤。
cài lún bìshēng jiàn zhēn xuán zàng yìjīng lùn yǔshǐjìdáchàng
蔡伦毕升,鉴真玄奘,易经论语,史记达畅。
hétúluòshūsuàn shùjiǔzhāng xīsān hóng shuǐliáo rúpíng xiāng
河图洛书,算术九章,西三红水,聊儒瓶厢。
shīcíqǔfùxìjùshuōchàng pípáqín sèluóchǎkēng qiāng
诗词曲赋,戏剧说唱,琵琶琴瑟,锣镲铿锵。
shēng xiāo wūyèwòdíyōu yáng zhēng yīn bēn fèn suǒnàgāo kàng
笙箫呜咽,卧笛悠扬,筝音奔奋,唢呐高亢。
jīng hào kuāng lúdǒng yuán xiāo xiāng mǐfúxiěyìbēi hóng jùnáng
荆浩匡庐,董源潇湘,米芾写意,悲鸿骏昂。
bǐmòzhǐyàn biǎn méi yíng bǎng kǎi lìzhuàn kèbēi tiēcǎo kuáng
笔墨纸砚,匾楣楹榜,楷隶篆刻,碑帖草狂。
dūn huáng shíkūcháng chéng wěi qiáng qīng tóng jiǎgǔlǚyīshāshāng
敦煌石窟,长城伟墙,青铜甲骨,缕衣纱裳。
hǔfúyuèjiàn táo mǎyǒng zàng cǎi cíbǎo wèng sīchóu tāxiāng
虎符越剑,陶马俑葬,彩瓷宝瓮,丝绸他乡。
fáněr sài gōng jīn zìtǎzhuàng tài jīlíng mùbǐdéjiào táng
凡尔赛宫,金字塔状,泰姬陵墓,彼得教堂。
zìyóu nǚshén xīlàsùxiàng zuìhòu wǎn cān chuàng zào yàdāng
自由女神,希腊塑像,最后晚餐,创造亚当。
tíng xièlóu gésìmiào diàn láng péng mén bìhùzhàng shìlǜchuāng
亭榭楼阁,寺庙殿廊,蓬门荜户,丈室绿窗。
fǔdìbiéshùhuàdòng diāo liáng tíng yuàn tàbùyǐng píng mùzhàng
府弟别墅,画栋雕梁,庭院踏步,影屏幕障。
chéng chén zǎo jǐng líba zhùzhuāng xián duòfúkào píng lán tiào wàng
承尘藻井,篱笆柱桩,舷舵扶靠,凭栏眺望。
xuán yáqiào bìfēng luán diézhàng quán pēn lán zhào tuān jíbào dàng
悬崖峭壁,峰峦叠嶂,泉喷岚罩,湍急瀑宕。
xiágōu tán yuān xījiàn liútǎng chíqúyàn bàzhǎo zénítáng
峡沟潭渊,溪涧流淌,池渠堰坝,沼泽泥塘。
xuán wōdài bōjiāo yǔlián jiāng xiōng yǒng péng pài jīng tāo hài làng
漩涡带波,礁屿连江,汹涌澎湃,惊涛骇浪。
zāi lào yìxièxùn cháo fúzhǎng cāng sōng shòu bǎi chuíliǔmáo yáng
灾涝溢泻,汛潮浮涨,苍松寿柏,垂柳毛杨。
bājiāo púshàn bān zhúmièkuāng huái chūn yúhuáshān guìróng zhāng
芭蕉蒲扇,斑竹篾筐,槐椿榆桦,杉桂榕樟,
zhāi fēi jǐn bìshān yuàn bīn páng píng pǔlái yīn fēi kuīwùfāng
斋扉紧闭,栅苑濒旁,坪埔莱茵,菲窥坞坊。
qiáng wēi piān xiān púhéwèi máng yùn dìjiáxīn bèi lěi lín láng
蔷薇翩跹,莆菏蔚茫,蕴蒂荚芯,蓓蕾琳琅。
qíhuāyìhuìyàn lìróng yāng lán héjúméi sìjìfēn fāng
奇花异卉,艳丽荣秧,兰荷菊梅,四季芬芳。
dùjuān qìxuèfúróng jíxiáng mòlìfùyùméi guīcìmáng
杜鹃泣血,芙蓉吉祥,茉莉馥郁,玫瑰刺芒。
guāguǒshūcài cōng suàn jiǔjiāng huíjiāo qín kuípíjièlàjiàng
瓜果蔬菜,葱蒜韭姜,茴椒芹葵,皮芥辣酱。
yún tái yùsǔn húlu piáo ráng fān qiémógu rǔdàn chún niàng
芸苔芋笋,葫芦瓢瓤,番茄蘑菇,乳蛋醇酿。
diǎn yán shícùcuìbo tián táng zhēn xiūzhǐgān yáo zhuàn gāo liáng
碘盐食醋,脆卜甜糖,珍馐旨甘,肴馔膏粱。
pútáo měi jiǔyùyèqióng jiāng kāfēi yìzhìmíng cháshùn cháng
葡萄美酒,玉液琼浆,咖啡益智,茗茶顺肠。
táo lǐxìng shìzhīxiān wèi shuǎng yēyòu chéng júkěyǐn pǐn cháng
桃李杏柿,汁鲜味爽,椰柚橙桔,渴饮品尝。
bōluógān júgǎn lǎn bīng láng lízǎo píng zhālìlìliútáng
菠萝柑橘,橄榄槟榔,梨枣苹楂,荔栗榴棠。
kēdǒu bǎi wěi hámágǔnáng diàoěr qiūyǐn rúchóng mǎhuáng
蝌蚪摆尾,蛤蟆鼓囊,钓饵蚯蚓,蠕虫蚂蟥。
yīng wǔxuéshémìfēng chuān máng biān fúqīdòng wútóng yǐn huáng
鹦鹉学舌,蜜蜂穿忙,蝙蝠栖洞,梧桐引凰。
zhīzhūqiān bǔmíng líng zhùliáng qīng tíng zhèn chìjiūpéng zhāng bǎng
蜘蛛牵补,螟蛉蛀粮,蜻蜓振翅,鸠鹏张膀。
ōu yīng yàn quèhúdiéyuān yāng lǐjìnián jīng wābàng luópáng
鸥莺燕雀,蝴蝶鸳鸯,鲤鲫鲇鲸,蛙蚌螺螃。
yáéchán yǒng guīluǎn yìhuáng wén yíng shǔyǐshéxiēshàn mǎng
蚜蛾蝉蛹,龟卵翼蝗,蚊蝇鼠蚁,蛇蝎鳝蟒。
wúgōng dúxiàn xīshuài dēng chuǎng lùbèi húli xióng bào chái láng
蜈蚣毒腺,蟋蟀蹬闯,鹿狈狐狸,熊豹豺狼。
yuán tíhóu zītuófūtǎtǎng chúxīng pān shāo címǔnìgāng
猿啼猴吱,鸵孵獭躺,雏猩攀梢,雌牡匿冈。
shāzhōu luòtuóxùn jiélíng yáng
砂舟骆驼,迅捷羚羊。
dìèr bùfēn
第二部分
zhōng huáchūfán shuìshījiàn xǐng jiǔjiǔjìmòqiān nián shǐlíng
中华初繁,睡狮渐醒,玖久纪末,千年始零。
hóng yèchāng shèng miào cèdìyíng zuǒyòu jiān gùzǒng lǎn tǒng lǐng
宏业昌盛,妙策递迎,左右兼顾,总揽统领。
nèi qǔwěn jìn wài jiāo zhìtóng jiētīguòdùqièjìhěn měng
内取稳进,外交志同,阶梯过度,切忌狠猛。
liùzéi qīhài jiān shìshěn tīng jiètān xūxiào jiàn yuēyíxíng
六贼七害,监视审听,戒贪须效,践约宜行。
biǎnèbāo jìshǎng quàn fáchéng cāo rèn zhífǔsāi juān jiùyíng
贬恶褒绩,赏劝罚惩,操刃执斧,塞涓救荧。
shìrútūqǐchōu xīn xīpíng túféng xiǎn zhào xiāo yáyúméng
势如突起,抽薪熄平,途逢险兆,消芽于萌。
tiáo xīzhǐfēn guìzài yòng héng yīfǎmóu zhìguān lìjiēzhèng
调息止纷,贵在用衡,依法谋治,官吏皆正。
tuīxián jiàn cái dǔmào biàn róng chún pǔkuān hòu xiálièjìn zhōng
推贤荐材,睹貌辨容,纯朴宽厚,侠烈尽忠。
gěng zhísùyíjīn huái tǎn chéng chán mèi jiǎo huájīmǐn huìyǐng
耿直肃仪,襟怀袒诚,谄媚狡猾,机敏慧颖。
xièdài lǎn duòzhuōbèn lùyōng yúmèi hútu piān cái zhìcōng
懈怠懒惰,拙笨碌庸,愚昧糊涂,偏才至聪。
xiūsèjūshùjiéjiàn hàn xióng gōng jǐn wèi jùjiān mòchízhòng
羞涩拘束,杰健悍雄,恭谨畏惧,缄默持重。
jiāo shēào màn qiènuòhuáng kǒng chāo yìdújūtián dàn yún níng
骄奢傲慢,怯懦惶恐,超逸独居,恬淡匀宁。
cāi yíguǐmìwēi yán yìyǒng bìbóqián chāo rǎng duóqízōng
猜疑诡秘,威严毅勇,币帛钱钞,攘夺其宗。
qǐcái pàn lìjiàzhíjūn děng wùgōng kāi chǎng zēng fùjiǎn qióng
企财盼利,价值均等,务工开厂,增富减穷。
zīchǎn lěi jìshuìlǜjiāchéng yín háng dài kuǎn chǔxùbèi chǒng
资产累计,税率加乘,银行贷款,储蓄倍宠。
dǐyāchāi jièxún lìbùtíng gōng jǐxūqiúshìhuòchōng yíng
抵押拆借,循例不停,供给需求,市货充盈。
xiāo shòu mǎi mài kuīchàyúshèng zhài quàn gǔpiào bódǔshūyíng
销售买卖,亏差余剩,债券股票,博赌输赢。
wén zhuàn suīxǐdiēpéi diān fēng xiūxián tuìyōu huàn lǜshòu xiāo
闻赚虽喜,跌赔癫疯,休闲退优,涣虑受逍。
jùbīn shūkèyōu xièhuān zhāo bǎzhǎn jiǎng qùyǐchuáng dúxiǎo
拒宾疏客,忧谢欢招,把盏讲趣,倚床读晓。
yóu jǐng fádùjìjuéxuān xiāo mào guàn bìzhīmǎng yuán chūtiáo
游景筏渡,迹绝喧嚣,茂冠蔽枝,莽园出条。
bìlǐng dīcuìluòyèpiāo yáo xīn chéng chètòu yǎyuèqùzào
碧岭滴翠,落叶飘摇,心澄彻透,雅悦去燥。
huīháo yìjiùjiājùshūle qīzhūxiāng móu xiùméi xiéwān
挥毫绎就,佳句抒了,漆珠镶眸,秀眉斜弯。
yīng kǒu hán xiào zhīyèyǐn xiànáo bídān qiào zhuìěr shuāng huán
樱口含笑,脂靥隐现,敖鼻单翘,坠耳双环。
shūétán sāi lóng jīng fèng yǎn qiàn shǒuǒu bìruǎn jǐng xuējiān
舒额弹腮,龙睛凤眼,纤手藕臂,软颈削肩。
wūfàbǐtún sūxiōng yāo jiān xiūtuǐfùqūgōng jiǎo tíng zhàn
乌发比臀,酥胸腰间,修腿负躯,弓脚婷站。
mùyùjiéshēn shūzhuāng qiáo bàn báo dài qīng shījìng yào jiǎo lián
沐浴洁身,梳妆乔扮,薄黛轻施,靓耀矫莲。
fújǐn shìpèi bīn líng xiùduàn zàn tàn chēng sòng wǎn ruòéxiān
服锦饰佩,缤绫绣缎,赞叹称颂,宛若娥仙。
ēmítuófójuéwùróng yuán sēng níjìmòpúsàxiàng shàn
阿弥陀佛,觉悟融圆,僧尼寂寞,菩萨向善。
qíng tóu xìyīn yùjìng jiàn yuán zhuǎn shímíxìng kǔlènǎo fán
情投系姻,欲净见缘,转识迷性,苦乐恼烦。
shèng dàn jīdūyuán zuìshúhuán mùdìbiàn zhèng cái pàn xiéduān
圣诞基督,原罪赎还,目的辩证,裁判邪端。
cháo jìn guìbài xiān zhīzhùchuán wǒzhǔbǎo yòu hǎo wáādān
朝觐跪拜,先知注传,我主保佑,好娃阿丹。
gélín tóng huàyīsuǒyùyán shāwēng tuōshìfúmótànàn
格林童话,伊索寓言,莎翁托氏,福摩探案。
dàn dīng gēdéjiāqiūshítán péi gēn niúdùnài yīn sītǎn
但丁哥德,伽丘十谈,培根牛顿,爱因斯坦。
shìguǎn yīngér kèlóng yíchuán xìbāo sùlěng tuōyǎng hésuān
试管婴儿,克隆遗传,细胞速冷,脱氧核酸。
mài chōng shùmǎjǐhéguīfàn wǎng luòtōng xùn chéng kòng yáo gǎn
脉冲数码,几何规范,网络通讯,程控遥感。
qūzhújiàn tǐng zhōu jìdǎo dàn jīguāng fúshèkǔn bǎng huǒjiàn
驱逐舰艇,洲际导弹,激光辐射,捆绑火箭。
shēng nàcèjùpín yóu wūrǎn diǎn xiàn miàn duàn qiúhúcèxián
声纳测距,贫铀污染,点线面段,球弧侧弦。
líng zhuīléng jiǎo tūāo dǐng jiān shùpiěnàzhédǒu gǒng tuǒquān
菱锥棱角,凸凹顶尖,竖撇捺折,陡拱椭圈。
ào yùn jìng jìtáo tài shāi xuǎn kuàyuèduǎn pǎo bèng tiào chēng gān
奥运竞技,淘汰筛选,跨跃短跑,蹦跳撑竿。
tiěbǐng biāo qiāng lěi zúpái lán qìchēlālìjiàshān shǐfān
铁饼标枪,垒足排篮,汽车拉力,驾舢驶帆。
dāo chuígùn bàng gōu zhǎo zhàng biān suǒliàn gàng líng shuāi jiāo jīquán
刀锤棍棒,钩爪杖鞭,锁链杠铃,摔跤击拳。
shěng qūshǔjiāo cūn zhèn tún diàn gēng yún lóu pábōpǎng jiǎo bàn
省区署郊,村镇屯店,耕耘耧耙,播耪搅拌。
nóng kěn guàn gài yúlièbóchuán chái péng chuīrèmùchùfèn yān
农垦灌溉,渔猎驳船,柴棚炊热,牧畜粪烟。
móyājiào shīféi gōng lín dàn xuéjiāo niào shēn huīmái shǐqiǎn
膜压窖湿,肥攻磷氮,穴浇尿深,灰埋屎浅。
dào mài gǔdòu bìmáshǔmián sùbāo zhīfūshújiējiàgǎn
稻麦谷豆,蓖麻薯棉,粟苞芝麸,秫秸稼秆。
míshǔbíqísuōbài zhèwān gěng dīlǒng qíqiáo bǐkēhàn
糜黍荸荠,蓑稗蔗豌,埂堤垄畦,荞秕稞旱。
hémiáo yīng suìmàn fùténg chán zōng lǚníng méng fēng kēzǐtán
禾苗缨穗,蔓附藤缠,棕榈柠檬,枫棵紫檀。
jiǎn yādǎchàjiàjiēchāqiān kēlìzǐhézhūruǐjīng gǎn
剪丫打杈,嫁接插扦,颗粒籽核,株蕊茎杆。
jīyābào qún zhūzǎi mǎn quān lǘluókěn pōquǎn gǒu hùàn
鸡鸭抱群,猪仔满圈,驴骡啃坡,犬狗护岸。
jiùjūhǎn zōng xùn dúzhàhuàn yúbiēxiāxièmāo tùécán
厩驹罕鬃,驯犊乍唤,鱼鳖虾蟹,猫兔鹅蚕。
xuán rào yīng gēāi gūhèyàn sùyíng zhāzhài zhěn gēdài dàn
旋绕鹰鸽,哀孤鹤雁,宿营扎寨,枕戈待旦。
shào gǎng róng jièkuàruìpījiān shuài qítǐng báxùn shìyuèyǎn
哨岗戎诫,挎锐披坚,帅旗挺拔,训士阅演。
pán jùjiào jìn qíng zhìhūhǎn wěi zhuāng gēn zōng xìn hào zhēyǎn
磐踞较劲,擎帜呼喊,伪装跟踪,信号遮掩。
shāo zòng jíshìjìng hūshùn zàn yùyúchěng wùbǎhōng zhōu xiàn
稍纵即逝,竟忽瞬暂,驭舆骋骛,靶轰州县。
chèn quèsāo rǎo gòu zhùháo qiàn diébào pín shèn yùdǎng zǔlán
趁却骚扰,构筑壕堑,谍报频渗,御挡阻拦。
hào sǔn chóu sìmài lìwěi jiān gòu xièfén zhǐkuīshuǎi jìn yàn
耗损酬饲,迈历委艰,垢卸焚址,盔甩烬焰。
qín dípòzhèn diào pài qiǎn fǎn wéi zhuīdǔjiéfújiǎo quán jiān
擒敌破阵,调派遣返,围追堵截,伏剿全歼。
zhǎn lǚlìng zhào tuìshuāi wùyàn diāo bǎo cuīhuǐyōng jǐtáo cuàn
崭旅另召,蜕衰勿厌,碉堡摧毁,拥挤逃窜。
fúlǔjiǎo xièshèng bài qián yán wǎng yǔn kěn fǒu jǔjuékǎi yàn
俘虏缴械,胜败前沿,枉允肯否,咀嚼凯宴。
cǎn zāo xīshēng sùguǒxíjuàn fén guān shīnào hún pòqǐn mián
惨遭牺牲,素裹席卷,坟棺尸闹,魂魄寝眠。
huózhe qídǎo sǐzéjìdiàn lián fèng xùn zhíjiǎng gōng bān xián
活着祈祷,死则祭奠,廉奉殉职,奖功颁衔。
zǔzhīchóu bèi fǔxùshēn qiān bùshǔliáo yuán tìlèi shān rán
组织筹备,抚恤申签,部属僚员,涕泪潸然。
biāo bǐng míng cèxuán shuòcàn làn
彪炳铭册,炫烁灿烂。
dìsān bùfēn
第三部分
yùláo jìn zúsīdiǎn xíng xiàn císòng kūsùmíng qūshēn yuān
狱牢禁卒,司典刑宪,辞讼哭诉,鸣屈伸冤。
chǎng shìmáo dùn pōu céng bāo jiǎn diàn lǜchāng zhuózhāo huàjièxiàn
敞释矛盾,剖层剥茧,淀滤猖浊,昭划界限。
fángài zhēn cháhuìlùshìhuàn zǔzhòu xiàhu tiǎo xìn wūmàn
妨碍侦察,贿赂仕宦,诅咒吓唬,挑衅侮谩。
jīfěng fěi bàng húnèchèyàn méng lóng jìliǎng réng liúxìxián
讥讽诽谤,浑噩撤验,朦胧伎俩,仍留隙嫌。
zhēn zhuóchān huǎng bāo bìwǔmán yǔn duòjíjǐng yāng jícíjuàn
斟酌掺谎,包庇捂瞒,陨堕棘阱,殃及祠眷。
jiǎn jǔcháfēng dài bǔkui wán zuòjiān fàn kējīnáxiébàn
检举查封,逮捕魁顽,作奸犯科,缉拿协办。
yāo móguǐguài xiōng shàkùyán dǎi túhuài lèi zhēng níng zuǐliǎn
妖魔鬼怪,凶煞酷阎,歹徒坏类,狰狞嘴脸。
lèbīháo kuòsōu guābēi jiàn guǎi jiàhái tíkēng mēng yùn cán
勒逼豪阔,搜刮卑贱,拐架孩提,坑蒙孕残。
dào fěi jiéqièqiāo zhàqīpiàn suōshǐsǒng yǒng héng zhēng bào liǎn
盗匪劫窃,敲诈欺骗,唆使怂勇,横征暴敛。
shāo shāqiǎng lüèzāi zāng wūxiàn zǎi nüèyín bàpǐlièdiāo mán
烧杀抢掠,栽赃诬陷,宰虐淫霸,痞劣刁蛮。
xiánìchāng jìróu lìn bìn huán wěi xièfùguǎtúlùbìzhǎn
狎昵娼妓,蹂躏鬓鬟,猥亵妇寡,屠戮毙斩。
máng shēn yòu yǐn dào zhìhūnàn bìnúduǒbìyuàn chìzéqiǎn
氓绅诱瘾,倒置昏暗,婢奴躲避,怨斥责谴。
xùōu zīhuòbìhuìfàn làn tōu lòu jiǎmào wàng fàn mùjuān
酗殴滋祸,弊秽泛滥,偷漏假冒,妄贩募捐。
tìqiúkǎo wèn kuǐlěi fūyǎn jiǎo xìng ráo shùqīgào shèmiǎn
剃囚拷问,傀儡敷衍,侥幸饶恕,期告赦免。
liào kào láng dāng chàn huǐyǐhàn cōng huāng shīcuòxúduópǔtuán
镣铐锒铛,忏悔已憾,匆慌失措,徐踱圃团。
chóu chúpái huái páng huáng bùtiān jiǒng jiāo chóu xùlún tuígǒu chuǎn
踌躇徘徊,彷徨怖添,窘焦愁绪,沦颓苟喘。
shīzǎo qūhuímáo cèchòu biàn jiǎnàgài lǚxīn gāng xīqiān
虱蚤蛆蛔,茅厕臭便,钾钠钙铝,锌钢锡铅。
niètīzhěwūgèbèi bófán péng gǒng guīliúběn qíng měng tàn
镍锑锗钨,铬钡铂钒,硼汞硅硫,苯氰锰碳。
lǜqīng hài fúxītīng quēwán pīshēn xīxīfēn tài tóng quán
氯氢氦氟,烯烃炔烷,砒砷硒矽,酚酞酮醛。
qiāng táng zāng fǔpíshèn suǐdǎn chún sǎng hóu lóng yíyìfùtiǎn
腔膛脏腑,脾肾髓胆,唇嗓喉咙,颐臆腹腆。
gāng kuàqízhǐxīlúkuàng jiǎn fáng biāo rǒng zhuìquán jiáhái qiàn
肛胯脐趾,膝颅眶睑,肪膘冗赘,颧颊骸嵌。
hān shǎchīdāi lóng yǎtān huàn gēda dòu zhěn nóng chuāng tūxuǎn
憨傻痴呆,聋哑瘫痪,疙瘩痘疹,脓疮秃癣。
méi fūsāo yǎng bāhén yùquán yōng jūzhìlìlài jièbówàn
霉肤搔痒,疤痕愈痊,痈疽痔痢,癞疥脖腕。
zhàng biěbìquécuìnüèyèàn gēbo yèchíjìng zhīdǒu chàn
瘴瘪痹瘸,瘁疟腋胺,胳膊腋弛,胫肢抖颤。
wèi yíkuìyáng jīn jījìng luán xiélèi téng tòng páng guāng jūn zhān
胃胰溃疡,筋肌痉挛,胁肋疼痛,膀胱菌沾。
ài zīqīn lüèwēn yìkuòsàn zhǒng liúái zhèng láo bèi píjuàn
艾兹侵略,瘟疫扩散,肿瘤癌症,劳惫疲倦。
jǐng tìjíbìng zhěn yàng yùhuàn shìmǔgùyōng púyìpìn huàn
警惕疾病,诊恙预患,侍姆雇佣,仆役聘换。
dōng jiēcǎi gòu bàng chèng ròu xiàn zhǎng sháo lúzào liào duīchúguǎn
东街采购,磅秤肉馅,掌勺炉灶,料堆厨馆。
liūzhàxūn kǎo dùn zhǔlǔyān hōng bèi lào kàng huìchǎo zhuóshuàn
溜炸熏烤,炖煮卤腌,烘焙烙炕,烩炒灼涮。
mēn bào liáo tàng pēng zhēngáo jiān fēng huàn pōlìyùn jiào zuìhān
焖爆燎烫,烹蒸熬煎,烽焕泼沥,酝酵醉酣。
hūn xīng fèi púhuánèn dùgān lóng tìgāo zhǒu zhān rùn nuòwán
荤腥肺脯,滑嫩肚肝,笼屉羔肘,粘润糯丸。
jīng gāo mójiǎo xīzhōu chóu fàn mífèi gēng jiǔyóu jìn màn mán
粳糕馍饺,稀粥稠饭,糜费羹灸,油浸漫馒。
èzécūcāo bǎo tīnìxián yào shi niǔkòu dōu dài wéi lián
饿择粗糙,饱剔腻咸,钥匙纽扣,兜袋帷帘。
hétào xiāng guìwǎguàn yútán zào gāng yájùbēi diékuài wǎn
盒套箱柜,瓦罐盂痰,皂缸牙具,杯碟筷碗。
zhàng màn xuēmào zhěng qíguàshuān húguōpén tǒng qìmǐn xiátán
帐幔靴帽,整齐挂拴,壶锅盆桶,器皿匣坛。
tiáo zhou lājīkuàng zhéjiǎn fán jiādāngǎo páo lǒu jiùdēng sǎn
笤帚垃圾,矿蛰碱矾,夹裆袄袍,篓臼灯伞。
bōqiān jiǎo niǔchāchúbiǎo lián pīng pāng huàng tóng jiāng shéng kēbàn
钵钎铰钮,叉橱表镰,乒乓晃瞳,缰绳磕绊。
shān húbèi kémǎnǎo méi tàn pào mòpéng zhàng hāo wěi sàmiǎn
珊瑚贝壳,玛瑙煤炭,泡沫膨胀,蒿苇飒冕。
diàn chóu zūlìn bùwèi cǐbān gǔn niǎn wōwòzházhùmiǎo pàn
佃畴租赁,埠位此般,辊辗蜗斡,闸贮淼畔。
xiǎng juébīn bīn zhòu yìjuān juàn zhìlíng bìng bóēnuónīmàn
享爵彬斌,胄裔娟隽,雉翎并勃,婀娜妮曼。
cāng fǔxiùshíyòu mómǎo hàn téng làyìn shuāzèng jìyóu jiàn
舱釜锈蚀,釉磨铆焊,誊蜡印刷,赠寄邮件。
suǒxièzhàng bùhuìcìdiéhàn qípái yìpīn yáxiàng chùhuàn
琐屑账簿,惠赐牒翰,棋牌奕拼,衙巷畜豢。
qǐgài zhùtǎo diāo chījīchán kùcāng xún luóáo yùfǔkān
乞丐住讨,叼吃饥馋,库仓巡逻,翱峪俯瞰。
ān qízhòu dùn chànàjìn yuán kǎn kěqíqūchàjìng wān yán
鞍骑骤遁,刹那近垣,坎坷崎岖,岔径蜿蜒。
zūn yúguǐzhéguàngáo jùn diān pīlìguàn xiāo yūchǔnìyān
遵逾轨辙,逛遨峻颠,霹雳贯霄,淤础溺淹。
shàzhuàng bēng tāyáoān tún tián yìkuòqīng fùgūkuǎsuìhán
厦幢崩塌,窑庵囤填,邑廓倾覆,箍垮隧涵。
huái xièzhìgūpǔjiàn tīng lán qiúyǒng shètāo bóào xùn xián
淮泄滞沽,浦溅汀澜,泅泳涉滔,渤澳浚涎。
bóbǎn huōquēwéi jiǎng wāi tān lòu cháo diāo cōng jīshūlièyán
舶舨豁缺,桅桨歪坍,陋巢凋囱,畸枢裂檐。
yáhéjiékūzhāzǐsāo shān yáo juéxiáo huòshìfēi quèduàn
涯涸竭枯,渣滓臊膻,谣决淆惑,是非确断。
fān yìshòu kèkǎo jiūzuān yán wùcuòdān gēyóu yùqǐgǎn
翻译授课,考究钻研,误错耽搁,犹豫岂敢。
yèpiān huìgǎo biān jíjiào kān gùmígěng gài zǎi bǎn dēng kān
页篇汇稿,编辑校勘,故谜梗概,载版登刊。
zhuān tíshān jiépǔbiàn liúlǎn jiāǒu hūn pèi hán liàn sīyǐ
专题删节,普遍浏览,嘉偶婚配,函恋私已。
xùshùmián yán huǎn chíxún mìzuòméi jièshào qīng huòjiāo xí
叙述绵延,缓迟寻觅,做媒介绍,卿获娇媳。
chuíhuáng náo bóyuèchuījiào qǔpào zhèn fáng zhái xuān fèi nòng lǐ
槌簧铙钹,乐吹轿娶,炮震房宅,宣沸弄里。
lǎba zào shǎng mùcuīchuàn yìdīng zhǔqīn péi bèi fènǎi dī
喇叭噪晌,暮催串艺,叮嘱钦陪,辈份矮低。
shùnièjìsìkūn zhòng shēng zǐjiǎn tiēchěng sòng zúlǎo shěn xù
庶孽继嗣,昆仲甥姊,柬贴逞送,族姥婶婿。
gǎn fùyāo qǐng zhùhèqìng xǐniǔniējúcùxiàn mùdùjí
赶赴邀请,祝贺庆禧,扭捏局促,羡慕妒嫉。
gēsǎo zīxún huǒbàn cān yìbàmāēn zhǔn yénǎi píng pī
哥嫂咨询,伙伴参议,爸妈恩准,爷奶评批。
wúnǐǎn tāzán mén miǎn lìmúyàng jùn qiào xián shūlíng lì
吾你俺她,咱们勉励,模样俊俏,娴淑伶俐。
guān jīn qún shān hùn fǎng róng xùkuàng zhǎn qiàn zhào jìng shìyìng zī
纶巾裙衫,混纺绒絮,框展倩照,镜示映姿。
kòu shǒu jūgōng suísúqiān xǐdài bìbǐng guīchéng nuòhuòyǔ
叩首鞠躬,随俗迁徙,戴璧秉圭,呈诺或与。
shìdúhóng yuàn rán zhúqiàyúrèn shēn pēi tāiǒu tùmiǎn xi
誓牍弘愿,燃烛洽娱,妊娠胚胎,呕吐娩嬉。
tèshūgòng xiàn yǒng xiǎng xūn yù
特殊贡献,永享勋誉。
dìsìbùfēn
第四部分
yòu zhìzǎo qiào wán shuǎliàn xítóu nǎo rèn niàn juéqín jiǎn xī
幼稚早窍,玩耍练习,头脑认念,诀勤简析。
yīèr mófǎng sān sìyùn dǐwǔliùmiáo huìqībāpìyù
壹贰摹仿,叁肆韵底,伍陆描绘,柒捌譬喻。
yín cóng chàngòyǒng kuāsuǒxībèi qiàn shújiùsòng sìpǔlǚ
吟从倡哦,咏夸所悉,背欠熟旧,诵似谱吕。
sháo nǔxiāo mèi zhūn huìzhāo xīzīzhìfúněi cuōtuōzhìyì
韶努宵寐,谆诲朝夕,孜挚弗馁,磋砣窒肄。
pàng shòu xiǎo nān xiùtiǎn shǔn xīyīyāānǎwèi hǒng guāi dí
胖瘦小囡,嗅舔吮吸,咿呀啊哪,喂哄乖嫡。
zuòmōgǔn páchìhàn lín lísuìbàn juèjiàng chìjǐluǒpì
坐摸滚爬,炽汗淋漓,岁半倔犟,赤脊裸屁。
sǎsǎo tīng chúcāmǒzhuōyǐdūn dǎo jǔdèng jīng yíng bōlí
洒扫厅除,擦抹桌椅,墩蹈矩凳,晶莹玻璃。
jùcuòzáo páo dùn xiān fēng bìqiāo chúgǎo chǎn luówén bòji
锯锉凿刨,钝锨锋匕,锹锄镐铲,箩纹簸箕。
xiéwàchèn kùféng rèn zhuìxǐzhān diàn tǎn rùliàng shài gēng tì
鞋袜衬裤,缝纫缀洗,毡垫毯褥,晾晒更替。
āng fúguàzìwǎn xiùzhuódípùgài péng lǚfèi pòdiūqì
肮袱褂渍,挽袖濯涤,铺盖篷履,废粕丢弃。
bèng wèi jītǒng chùrìsǒng yìzěn me xìng zǎfǔzuǒdáyì
泵谓唧筒,矗日耸屹,怎么姓咋,辅佐答翊。
lìlín zhuàn dào qìjínǎi bìshàquánéqǐng cìkějiào yì
莅临撰到,砌级乃陛,霎诠俄顷,次可叫翌。
dǔlùshèn hěn wěn zòu wúbǐxiácīduìdiàn lìn sèchǎn xī
笃录甚很,紊奏芜鄙,暇疵兑玷,吝啬阐惜。
wùwōnuǎn qín huìshuòwàng xīzhīhūzhěyěyīxūxīyǐ
鹜窝暖禽,晦朔旺汐,之乎者也,噫嘘兮矣。
qiěyòu yān zāi bāma yùne yāo wǔyǒu sìyín mǎo chǒu yǐ
且又焉哉,吧吗吁呢,夭午酉巳,寅卯丑乙。
bǐng gēng rén guǐgān zhījin xīdūn jūn mǔjīn shíbǎi qiān yì
丙庚壬癸,干支今昔,吨钧亩斤,拾佰仟亿。
zhīměi miǎo gèchǐcùnàng lízhóu fúsōu bàn méi duǒchápǐ
只每秒个,尺寸盎厘,轴幅艘瓣,枚朵茬匹。
zhōng xún liàng jièběn zuòshǐjìduìdàng fùchǔzhàng shìtàng yú
盅旬辆届,本座矢剂,队档副处,仗式趟隅。
kāng kǎi yúkuài xiáài chóu chàng fèn nùzēng hèn biēmèn dūnang
慷慨愉快,狭隘惆怅,愤怒憎恨,憋闷嘟囔。
wěi míqiáo cuìjiùqiàn yìyàng lián mǐn cán kuìchuāng cèqīliáng
萎靡憔悴,疚歉抑怏,怜悯惭愧,怆恻凄凉。
分享:

发表评论

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

发表评论